wielki.jpg
quest.jpg
clues.jpg
story.jpg
01-Byc-Wielkim.jpg
wielki.jpg

Byc Wielkim1


Być Wielkim /  

Wielki means Great

wykonane dla Teatru Wielkiego-Opery Narodowej / done for Teatr Wielki-National Opera

Zobacz / Explore

SCROLL DOWN

Byc Wielkim1


Być Wielkim /  

Wielki means Great

wykonane dla Teatru Wielkiego-Opery Narodowej / done for Teatr Wielki-National Opera

Zobacz / Explore

 

Być Wielkim to interdyscyplinarny projekt obejmujący historię, architekturę i sztukę.
Po raz pierwszy fascynujące dzieje budynku Teatru Wielkiego w Warszawie zostały opowiedziane poprzez historyczne materiały ikonograficzne, zebrane i opracowane specjalnie w tym celu, w formie filmowych opowieści.

Wielki means Great is an interdisciplinary project involving the history, architecture and art. For the first time the fascinating history of the Teatr Wielki - Polish National Opera's building has been told through historical iconography, collected and developed specially for this purpose in the form of films.

 
quest.jpg

Quest


poszukiwania/quest

Być Wielkim / Wielki means Great

Quest


poszukiwania/quest

Być Wielkim / Wielki means Great

 

W wyniku wielomiesięcznej kwerendy przeprowadzonej w kilkunastu instytucjach zebrałam kilkaset materiałów ikonograficznych. Część  z nich nigdy nie była publikowana, a niektóre uważano za zaginione, tak jak przedwojenne szklane negatywy na których utrwalono rysunki Corazziego nim spłonęły w czasie Powstania Warszawskiego.

As a result of several months of query performed in several institutions I gathered hundreds of iconography. Some of them have never been published, and some considered lost , as the pre-war glass photo negatives of the Corazzi's drawings destroyed during the Warsaw Uprising

 
clues.jpg

Clues


ślady/clues

Być Wielkim / Wielki means Great

Clues


ślady/clues

Być Wielkim / Wielki means Great

 

Oryginalne rysunki, obrazy, grafiki, fotografie, nagrania audiowizualne, dokumenty, mapy i plany kryły w sobie nie badane dotąd szczegóły i detale - ślady historii. Niektóre ledwo widoczne, jak m.in dorysowana ołówkiem wieża marywilska na projekcie elewacji  Teatru wykonanego przez Antonio Corazziego w 1825 roku.

Original drawings, paintings, prints, photographs, audio-visual recordings, documents, maps and plans were hiding in itself not yet described details - traces of history. Some barely visible as for example drawn in pencil Marywil's tower on the design of the Theater' s facade made by Antonio Corazzi in 1825.

 
story.jpg

Story


opowieść/story

Być Wielkim / Wielki means Great

 

Story


opowieść/story

Być Wielkim / Wielki means Great

 

 

Odkrywanie przeszłości w kontekście współczesnego budynku poprzez analizę projektową materiałów ikonograficznych ujawniło wiele intrygujących relacji przestrzennych. Jednym z wątków są nieopisane dotąd szczegółowo ścisłe powiązania współczesnego foyer z dawnym planem Teatru Wielkiego.

Discovering the past in the context of contemporary building through the analysis of iconography revealed many intriguing spatial relationships. One of the topics reveals modern Foyer close ties with the old plan of Teatr Wielki.

 
01-Byc-Wielkim.jpg

Online


online

Być Wielkim / Wielki means Great

Zobacz / Explore

Online


online

Być Wielkim / Wielki means Great

Zobacz / Explore

making of


making of

making of


making of

Realizacja projektu była możliwa dzięki otwartości Teatru Wielkiego-Opery Narodowej. Koordynatorką projektu ze strony TWON była Katarzyna Hosaniak. Przy realizacji animacji wraz ze mną współpracował Tomasz Wełna, a oprawę graficzną strony internetowej zaprojektował Iwo Rzepiela, oprogramowanie zostało wykonane przez Rafała Boczarskiego, Piotra Dudnika, Tomasza Lubiankowskiego. Swojego głosu jako narrator animacji użyczył Jan Frycz.